Privacy Statement

White House Development B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan metpersoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy  te  waarborgen  en  gaan  daarom  zorgvuldig  om  met persoonsgegevens. 

White House Development houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder deAlgemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

White House Development  verwerkt uw persoonsgegevens  voor  de  volgende doelen:

 • om uitvoering te kunnen geven aan met u of ten behoeve van u gesloten overeenkomsten;
 • het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en overige

White House Development verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van een interesseformulier op deze website, in correspondentie en Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Geautomatiseerde besluitvorming

White House Development neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van White House Development) tussen zit.

Bewaartermijn

White House Development bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet is vereist.

Verstrekking aan derden

White House Development deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. White House Development blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij verstrekken uw gegevens onder meer aan:

 • makelaars en notarissen
 • garantie- en waarborginstellingen
 • aannemers, kopersbegeleiding, onderaannemers en leveranciers

Nieuwsbrieven via MailChimp

White House Development  maakt gebruik van MailChimp voor het maken en versturen van nieuwsbrieven. Dit betekent dat uw gegevens in MailChimp worden opgeslagen in distributielijsten en verwerkt door MailChimp bij de verzending van nieuwsbrieven via e-mail. MailChimp houdt bij wie de e-mail heeft geopend, op welke links er is geklikt, vanaf welk IP-adres en met behulp van welke browser. Deze informatie wordt op geen enkele manier beschikbaar gesteld aan derden of openbaar gemaakt.

In nieuwsbrieven en andere mailings staat een link waarmee u uzelf kunt afmelden voor de e-mail communicatie vanuit MailChimp.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

White House Development gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Beveiliging

White House Development heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle medewerkers van White House Development die kennis van uw persoonsgegevens kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • alleen medewerkers die voor de uitoefening van hun beroep een noodzaak hebben om toegang tot uw persoonsgegevens te krijgen, hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw gegevens

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die White House Development van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement vragen hierover heeft of een van voornoemde rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@whitehousedevelopment.com of per post: White House Development BV, Schouwburglaan 16, 2806 AV Gouda.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vul je zoekopdracht in.